Kiến trúc thượng tầng là gì? Thuật ngữ trong chủ nghĩa Mác-Lênin

Kiến trúc thượng tầng là gì? Các tính năng và đặc điểm của cấu trúc là gì? Các khía cạnh ảnh hưởng đến kiến ​​trúc thượng tầng là gì? Bài viết dưới đây sẽ giải thích và cung cấp đầy đủ thông tin để các bạn có thể trả lời những câu hỏi trên.

Nội Dung Bài Viết

Kiến trúc thượng tầng nghĩa là gì?

Kiến trúc thượng tầngtổng thể các khái niệm về pháp quyền, chính trị, triết học, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật,... được xây dựng trên một cơ sở hạ tầng cụ thể, cùng với các yếu tố tương tự của chúng, chẳng hạn như đảng, nhà nước, nhà thờ và công đoàn.

Do đó, kiến ​​trúc thượng tầng là một vấn đề xã hội, là dấu hiệu tập trung của lối sống tinh thần của xã hội, cũng là phương diện hệ tinh thần của các đặc trưng kinh tế – xã hội. Nó có vai trò hết sức quan trọng với phần còn lại của xã hội và tạo thành cấu trúc tổng thể của các đặc điểm kinh tế – xã hội.

Mỗi khía cạnh của kiến ​​trúc thượng tầng đều có thuộc tính và nguyên tắc tăng trưởng riêng, nhưng không ở dạng biệt lập, chúng tác động với nhau và sinh ra trên cơ sở vật chất nhằm phản ánh kết cấu bên dưới của kiến ​​trúc thượng tầng. Cuối cùng, hầu hết các yếu tố của kiến ​​trúc thượng tầng vẫn được kết nối như nhau với cơ sở hạ tầng. Trong kiến ​​trúc thượng tầng, đất nước ta có cơ quan chính quyền cao nhất, giữ nhiệm vụ quan trọng. Chính nhờ có nhà nước mà tầng lớp thống trị mới có khả năng thống trị mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội.

Kiến trúc thượng tầng là gì

Kiến trúc thượng tầng là gì?

Đặc trưng của kiến trúc thượng tầng được quy định bởi:

Để tìm hiểu sâu hơn về kiến trúc thượng tầng là gì, hãy xem qua đặc trưng của kiến trúc thượng tầng được quy định bởi: Trong kiến ​​trúc thượng tầng của xã hội có những mâu thuẫn giai cấp sâu sắc. Tính giai cấp của kiến ​​trúc thượng tầng thể hiện ở sự đối lập của các quan điểm, tư tưởng giai cấp đối lập và đấu tranh tư tưởng. Bộ phận quyền lực nhất của kiến ​​trúc thượng tầng xã hội có mâu thuẫn giai cấp là nhà nước – nó là công cụ của giai cấp thống trị đại diện cho xã hội luật học. Trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, tàn dư hệ suy nghĩ của các giai cấp thống trị bóc lột vẫn tồn tại trong kiến ​​trúc thượng tầng. Như vậy, trong kiến ​​trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa thời kỳ này vẫn đang diễn ra cuộc đấu tranh giữa hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa với tàn dư của các hệ tư tưởng khác. Tính chất giai cấp của tầng lớp thượng lưu chỉ bị xóa bỏ bởi chủ nghĩa cộng sản.

Tính chất và đặc điểm của kiến trúc thượng tầng là gì

Tính chất và đặc điểm của kiến trúc thượng tầng là gì?

Yếu tố tác động đến kiến trúc thượng tầng là gì?

Trên thực tế, mỗi yếu tố tạo nên hình thức kiến ​​​​trúc này đều có những đặc điểm riêng. Chúng có quy luật phát triển riêng, nhưng có quan hệ mật thiết với nhau. Vậy yếu tố tác động đến kiến trúc thượng tầng là gì? Cụ thể:

Có những tương tác và chúng xảy ra trong cơ sở hạ tầng tương ứng của chúng. Tuy nhiên, không phải mọi khía cạnh này đều có liên quan trực tiếp. Ví dụ, các yếu tố chính trị và luật pháp liên quan trực tiếp đến cơ sở hạ tầng. Nhưng các yếu tố triết học và tôn giáo hay nghệ thuật chỉ liên quan gián tiếp với nhau.

Vào thời kỳ mà xã hội phong kiến ​​còn phân chia giai cấp, phong cách kiến ​​trúc này cũng chịu sự tác động mạnh mẽ của yếu tố giai cấp. Đấu tranh tư tưởng, chính trị là đấu tranh giai cấp. Nó thể hiện những đặc điểm của quy luật chính trị và hệ tư tưởng giai cấp. Lĩnh vực xã hội có kiến ​​trúc thượng tầng. Lúc này, nhà nước nắm quyền lực tối cao với vai trò quan trọng. Nhờ đó, nhà nước giai cấp mới thực hiện được sự thống trị của mình đối với mọi mặt của xã hội.

Mỗi thời đại xã hội có một kiến ​​trúc thượng tầng khác nhau. Có những phức tạp và quan điểm khác nhau. Điều này tạo ra sự trao đổi qua lại. Xét một cách tổng quát, ta có thể nhìn ra kiểu kiến ​​trúc này gồm: Hệ thống đặc điểm của ý thức xã hội, thiết kế xã hội – chính trị tương ứng.

Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay

Kiến trúc thượng tầng có quan hệ chặt chẽ với cơ sở hạ tầng. Nói cách khác, vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến ​​trúc thượng tầng. Sau đây là mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay:

Cơ sở hạ tầng ra quyết định:

Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng kiến ​​trúc thượng tầng trước hết được thể hiện ở chỗ:

Tất cả các yếu tố của kiến ​​trúc thượng tầng như nhà nước, pháp quyền, triết học, tôn giáo đều phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào cơ sở hạ tầng và do cơ sở hạ tầng quyết định.

Sự phổ biến kiến ​​trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay

Sự phổ biến kiến ​​trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay là nhờ vào nhà nước, chính quyền.

Vì vậy, để nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội thì việc giáo dục, truyền bá tư tưởng Mác – Lênin của Hồ Chí Minh là 1 hệ suy nghĩ chủ đạo trong cuộc sống xã hội tinh thần, tiến tới chủ nghĩa cách mạng xã hội thường xuyên trong ngành kiến ​​trúc thượng tầng và liên tục.

Xây dựng hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa với bản chất là giai cấp công nhân do nhà nước ta lãnh đạo, bảo đảm nhân dân thực sự làm chủ xã hội. Mọi quyền lực trong xã hội đều thuộc về nhân dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy cao độ năng lực sáng tạo, tích cực, chủ động của mọi cá nhân.

Trong Kế hoạch xây dựng đất nước thời quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản đã nêu rõ: Và kiến thức tạo nên nền móng bởi Đảng Cộng sản chỉ huy. Hầu hết các tổ chức và thiết bị tạo nên hệ thống xã hội – chính trị không tồn tại vì mục đích riêng tư, mà để phục vụ nhân dân và thực hiện nghĩa vụ và quyền của họ trong mối quan hệ với những người làm việc.

Bộ phận quyền lực nhất của kiến ​​trúc thượng tầng xung đột giai cấp của xã hội là nhà nước. Nó là chủ thể của giai cấp đại diện cho xã hội hợp pháp.

Hy vọng bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin về kiến ​​trúc thượng tầng là gì và những thông tin liên quan đến khái niệm này. Mong rằng đọc giả sẽ hiểu rằng kiến ​​trúc thượng tầng của đất nước giai đoạn này và vẫn diễn ra cuộc tranh đấu giữa các tư tưởng xã hội chủ nghĩa với tàn dư của các hệ khác. Vì có chủ nghĩa xã hội mới xóa bỏ được tính chất giai cấp của các tầng lớp thượng lưu.

Xem thêm: Ladyboy là gì? Công việc tạo nên nét đặc trưng của văn hoá Thái Lan

Thắc mắc -