Lãnh thổ quốc gia là gì? Tầm quan trọng của việc bảo vệ lãnh thổ đất nước

Lãnh thổ quốc gia là gì? Bộ phận hợp thành lãnh thổ của một quốc gia? Bộ phận hợp thành lãnh thổ của một quốc gia. Chủ quyền lãnh thổ quốc và lãnh thổ quốc gia là một phần quan trọng của cấu trúc toàn cầu và có ý nghĩa quan trọng đối với chủ quyền đất nước và thế hệ trẻ cần làm gì để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Nội Dung Bài Viết

Khái niệm về lãnh thổ quốc gia

Lãnh thổ quốc gia là một phần của trái đất bao gồm đất, nước, vùng trời trên đất, nước và lòng đất dưới lòng đất thuộc chủ quyền hoàn toàn và độc quyền của mỗi đất nước.

Lãnh thổ là phần lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, đầy đủ và tuyệt đối của một quốc gia. Về mặt địa lý và pháp lý, lãnh thổ của một quốc gia bao gồm bốn yếu tố: đất, nước, không khí và lòng đất.

Lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác định trong Hiến pháp. Hiến pháp 2013 quy định có đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời. Lãnh thổ quốc gia là một phần của lãnh thổ nằm dưới chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối hoặc độc quyền của một quốc gia, quốc gia này vẫn duy trì các giới hạn quyền lực của nhà nước đối với một dân số nhất định.

Lãnh thổ quốc gia là bất khả xâm phạm và bất khả xâm phạm dựa trên quy chế pháp lý của lãnh thổ do các Quốc gia xác lập phù hợp với luật pháp quốc tế.

Lãnh thổ quốc gia là gì

Lãnh thổ quốc gia là gì

Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào

Lãnh thổ quốc gia được cấu thành từ các yếu tố nào, hãy cùng xem những yếu tố đó dưới đây nhé.

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì

Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là gì? Chủ quyền lãnh thổ quốc gia là quyền tối cao, tuyệt đối, đầy đủ và riêng biệt của quốc gia đối với lãnh thổ của mình.

Nhà nước có quyền tự do lựa chọn trật tự chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội theo nguyện vọng của người dân sinh sống trên lãnh thổ của mình mà không có sự can thiệp hoặc cưỡng ép từ bên ngoài.

Nhà nước có thể tự do lựa chọn phương hướng phát triển quốc gia và tiến hành cải cách kinh tế và xã hội theo đặc điểm quốc gia. Các quốc gia khác và các tổ chức khác có nghĩa vụ tôn trọng sự lựa chọn này.

Quốc gia tự quyết định hệ thống pháp luật cho từng vùng lãnh thổ bang. Một quốc gia là chủ sở hữu hoàn toàn đối với tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong lãnh thổ của mình.

Các quốc gia thực thi quyền tài phán đối với mọi công dân và cơ quan, kể cả người nước ngoài và các cơ quan trong lãnh thổ của họ (ngoại trừ trường hợp các điều ước quốc gia hoặc quốc tế, nếu không thì là một phần của quốc gia nào đó.

Các quốc gia có quyền áp dụng các biện pháp thực thi thích hợp để điều chỉnh và kiểm soát hoạt động của các công ty đa quốc gia, bao gồm cả người nước ngoài và hoạt động của các tổ chức tương tự. đền bù.

Các quốc gia có quyền và nghĩa vụ bảo vệ và khôi phục lãnh thổ của mình phù hợp với các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế. Chúng tôi có quyền quyết định việc sử dụng và sửa đổi lãnh thổ của mình phù hợp với luật pháp và lợi ích của những người sống trong lãnh thổ này.

Biên giới quốc gia là gì

Biên giới quốc gia là gì? Các nước trên thế giới có quan niệm khác nhau nhưng thường thấy hai dấu hiệu điển hình. Biên giới quốc gia là ranh giới lãnh thổ của một quốc gia.

Biên giới quốc gia xác định chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối của một quốc gia đối với lãnh thổ thuộc chủ quyền của quốc gia đó (đất, nước, vùng trời, lòng đất).

Biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xác định là: Quần đảo Sa và Trường Sa, vùng biển, lòng đất và vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Biên giới có bốn yếu tố:

Biên giới đất liền

Ranh giới đất liền của biển: Phần này là ranh giới nội thủy, lãnh hải giữa các quốc gia có bờ biển liền kề hoặc đối diện nhau. Đường này được xác định bởi các hiệp ước giữa các quốc gia liên quan.

Phần là ranh giới phía ngoài của lãnh hải để ngăn cách với các vùng biên giới và thềm lục địa thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển. Con đường này được quy định bởi Luật quốc gia ven biển.

Biên giới ngầm của đất nước có hai phần:

Nguyên tắc xác định biên giới quốc gia

Nguyên tắc xác định biên giới quốc gia gồm:

Biên giới được xác định theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết, gia nhập hoặc do pháp luật Việt Nam quy định.

Các nước trên thế giới và Việt Nam có hai phương pháp xác định biên giới cơ bản.

Xác định biên giới trên đất liền: Biên giới trên đất liền được hoạch định và đánh dấu tại chỗ bằng hệ thống mốc biên giới.

Nguyên tắc chung để hoạch định ranh giới đất đai bao gồm:

Ranh giới đất đai được xác định bởi điểm (tọa độ, điểm cao), đường (đường thẳng, rặng núi, đường, lối đi), đối tượng quy chiếu (đảo, bãi bồi).

Ranh giới sông, suối được xác định

Ghi lại các dạng bằng tài liệu.

Ở Việt Nam hiện nay chỉ sử dụng 2 phương pháp đầu tiên do điều kiện, địa hình, khí hậu khó tạo ra những con đường đủ ánh sáng.

Việc xác định biên giới đất liền diễn ra theo ba giai đoạn:

Xác định biên giới trên biển:

Biên giới quốc gia trên biển được hoạch định và đánh dấu bằng bản đồ tọa độ, là ranh giới phía ngoài của lãnh hải của đất liền, lãnh hải của đảo và lãnh hải của quần đảo Việt Nam, được xác định theo pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế hiệp ước giữa Hàn Quốc và các nước liên quan. Nếu vùng biển của Việt Nam chồng lấn với các nước liên quan thì phải được xác định thông qua đàm phán theo điều ước quốc tế.

Xác định ranh giới trên mặt đất: Đường biên giới lãnh thổ là mặt phẳng thẳng đứng từ ranh giới đất liền – biển xuống lòng đất.

Xác định giới hạn trong không khí: Ranh giới trên không là mặt phẳng thẳng đứng tính từ ranh giới đất liền, ranh giới trên biển đến vùng trời.

Sau khi hiểu lãnh thổ quốc gia là gì và hiểu được nó có ý nghĩa rất quan trọng trong mối quan hệ với chủ quyền quốc gia của mỗi đất nước. Do đó, quy định pháp luật về lãnh thổ trong nước giúp các chủ thể tham gia quan hệ quốc tế vận dụng và quản lý tốt hơn các mối quan hệ phát sinh trong quá trình mua bán.

Xem thêm: PDA là gì? Thiết bị hữu ích trong thời hiện đại

Thắc mắc -